ALGEMENE VOORWAARDEN VARTAGO BVBA


1. Deel van de overeenkomst
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Vartago BVBA en haar klanten. Zij zijn van toepassing behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van
Vartago BVBA en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
Door het aangaan van een overeenkomst met Vartago BVBA verklaart de klant kennis te hebben van de algemene voorwaarden van Vartago BVBA en ermee in te stemmen.
Indien in enig ander document tussen Vartago BVBA en de klant bijzondere voorwaarden werden overeengekomen zijn deze ter aanvulling van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid hebben de
bijzondere voorwaarden voorrang.


2. Offertes
Alle voorstellen, brochures, catalogi, inlichtingen en technische fiches zijn van louter informatieve aard en binden Vartago BVBA geenszins.
Alle bestekken en offertes worden vrijblijvend en zonder verbintenis gedaan. Ze zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn wordt voorzien.
De prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De BTW wordt aangerekend op de factuur en is verschuldigd door de klant. Alle prijzen zijn "af magazijn", "ex works" en exclusief andere
kosten, zoals transport, levering, plaatsing,…., tenzij indien anders vermeld.
Bestellingen zijn slechts verbindend na schriftelijke bevestiging door Vartago BVBA.
Iedere wijziging aan een bestelling door de klant kan door Vartago BVBA worden aanvaard mits de mogelijkheid tot wijziging van de voorwaarden. Een weigering tot wijziging van de bestelling door Vartago
BVBA doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke bestelling.


3. Uitvoering prestaties
De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds indicatief. De klant kan bij overschrijding ervan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch overgaan tot verbreking van de overeenkomst
of de ontbinding ervan vorderen. Behoudens indien anders vermeld wordt de leveringstermijn uitgedrukt in werkdagen.
Bij meerwerken vervalt de leveringstermijn.
De door Vartago BVBA geleverde goederen en/of diensten worden onweerlegbaar geacht te zijn aanvaard hetzij door ondertekening van een bon, hetzij door gebruik of voortverkoop van een deel of het
geheel van de geleverde goederen, hetzij door gehele of gedeeltelijke betaling van de factuur die betrekking heeft op de geleverde goederen en/of diensten.


4. Terrein
De klant is verplicht om Vartago BVBA omtrent hoedanigheden van het terrein waarop werken dienen te worden uitgevoerd door Vartago BVBA, en in het bijzonder die ten aanzien van de drukvastheid van
de ondergrond en de eventuele vervuiling van de grond, de nodige gegevens te verschaffen en voor de juistheid daarvan in te staan.
De klant is verplicht aan Vartago BVBA alle gegevens te verstrekken ten aanzien van de ligging en de hoedanigheid van de zich in en op het terrein bevindende kabels, leidingen en aanverwante zaken en
deze op de door Vartago BVBA aan te geven plaatsen bloot te leggen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens zonder gehoudenheid van Vartago BVBA om zich elders omtrent de
juistheid van deze gegevens te doen informeren.
Schade als gevolg van onjuiste of onvoldoende duidelijke tekeningen, aanwijzingen of andere informatie van opdrachtgever kan nimmer leiden tot aansprakelijkheid van Vartago BVBA.
De klant dient op zijn kosten zorg te dragen voor de goede bereikbaarheid van locaties voor de uitvoering door Vartago BVBA.
5. Onuitvoerbaarheid van de opdracht.


Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze door Vartago BVBA niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Vartago BVBA bij het tot stand komen van de overeenkomst
niet bekend waren, dit met inbegrip van blijvende veranderingen ten gevolge van weersomstandigheden, heeft Vartago BVBA het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt
gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
Daarnaast heeft Vartago BVBA het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of dat de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst door Vartago BVBA
kan worden ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor de klant. Als Vartago BVBA haar verplichtingen als gevolg van onuitvoerbaarheid gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij recht op een betaling
naar evenredigheid van de overeengekomen prijzen en gemaakte kosten.


6. Betaling
De geleverde goederen en/of diensten zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Vartago BVBA. Alle facturen zijn netto betaalbaar binnen 8 kalenderdagen, behoudens indien uitdrukkelijk
anders vermeld. Extra goederen en/of diensten worden apart aangerekend. Ontvangen betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom
van de oudste vervallen factuur.
De niet-betaling op de vervaldag brengt vanaf de vervaldag en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest op ten bedrage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een
hele maand, en een schadebeding als volgt:
Op de schijf van 1 € tem 24.999 €: 10%
Op de schijf van 25.000 € tem 34.999 €: 8%
Op de schijf van 35.000 € tem 49.999 €: 6%
Op de schijf van 50.000 € tem 99.999 €: 5%
Vanaf 100.000 €: 3%.
De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet-vervallen facturen of facturen waarvoor een betalingstermijn werd verleend , van rechtswege en
zonder voorafgaande verwittiging onmiddellijk opeisbaar. In geval van wanbetaling vervallen alle toegestane kortingen. Leveringen op krediet zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de limietaanvraag bij de kredietverzekering.


7. Protest
Het protest tegen een factuur dient schriftelijk, gemotiveerd en binnen de 8 werkdagen na de factuurdatum aangetekend te gebeuren en dient te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van Vartago
BVBA. Wanneer niet is voldaan aan één van de voorwaarden voor protest wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.


8. Risico overdracht en eigendomsvoorbehoud
Geleverde goederen blijven eigendom van Vartago BVBA tot aan volledige betaling. Het risico gaat evenwel over vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst. De bewaring van de goederen in
afwachting van levering of afhaling geschiedt op risico en kosten van de klant. Transport van de goederen gebeurt op risico van de klant. Indien de klant de goederen bezwaart voordat het eigendomsrecht
op hem is overgedragen aanvaardt hij dat de inkomsten uit de vervreemding ervan toekomen aan Vartago BVBA.


9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
De vrijwaringsplicht van Vartago BVBA beperkt zich tot het bedrag waarvoor Vartago BVBA verzekerd is.
Vartago BVBA is ten aanzien van klanten-handelaars niet verantwoordelijk en bijgevolg geen schadevergoeding verschuldigd voor zware en/of opzettelijke fouten van haar aangestelden en/of
onderaannemers.
In ieder geval is de klant ertoe gehouden aan Vartago BVBA alle elementen te bezorgen betreffende beweerde schade, teneinde een tijdige vordering ten laste van eventuele verantwoordelijken mogelijk te
maken.
De conformiteit van de levering en van de zichtbare gebreken dienen onmiddellijk door de klant bij in ontvangstname te worden gecontroleerd. De afwezigheid van de klant bij levering houdt dat hij instemt
met de levering en afziet van mogelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van Vartago BVBA betreffende de levering voor zichtbare gebreken.
Vartago BVBA is ten aanzien van klanten-handelaars niet verantwoordelijk voor en bijgevolg geen vrijwaring verschuldigd voor verborgen gebreken (zoals ten titel van voorbeeld: ziektes in beplanting en
bomen die zich manifesteren na levering).
In elk geval dienen klachten mbt verborgen gebreken binnen de 8 werkdagen na de vaststelling ervan per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Vartago BVBA.


10. Garantie
Voor zover de fabrikant van de aangeleverde goederen een waarborg verleend, zal deze enkel kunnen worden ingeroepen tegen de fabrikant en dit overeenkomstig zijn voorwaarden.
De eventuele garantie van Vartago BVBA beperkt zich tot de door haar geleverde prestaties en reikt nooit verder dan de garantie die Vartago BVBA zelf ontving vanwege haar leveranciers.
De klant draagt hierbij steeds de bewijslast.


11. In gebreke blijven
Indien de klant nalaat zijn verplichtingen te voldoen is Vartago BVBA gerechtigd, zonder recht op schadevergoeding voor de klant, om de overeenkomst op te schorten, te verbreken of als ontbonden te
beschouwen.
Bij zulke verbreking of ontbinding is, ongeacht de betalingsverplichting voor gedane prestaties, door de klant een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 35% van de in overeenkomst bepaalde
prijs wegens winstderving.


12. Ontbinding wegens onvermogen
Vartago BVBA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van samenloop, of enige
insolventieprocedure zoals faillissement, WCO, vereffening, alsook kennelijk onvermogen en bij wijziging van de juridische toestand van de klant, onverminderd de toepassing van art. 11 lid 2.


13. Overdracht van schuldvordering
De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst tot overdracht van schuldvordering. Dit betekent dat in geval van enige lattijdige betaling, Vartago BVBA haar vordering op haar klant per
aangetekend schrijven kan betekenen aan de schuldenaar van de klant. De klant is verplicht om aan Vartago BVBA, op eerste verzoek, alle elementen van zijn schuldvordering opzichtens zijn schuldenaar
mee te delen zodra Vartago BVBA kennis heeft gegeven dat zij voornemens is dit artikel toe te passen.


14. Conventionele schuldvergelijking
In geval van opening van een insolventieprocedure of in geval van beslag of enig ander geval van samenloop heeft schuldvergelijking plaats van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of
gerechtelijke beslissing. Deze schuldvergelijking is tegenstelbaar aan derden.


15. Industriële eigendommen
Alle ontwerpen, studies, schetsen, plannen, bestekken, foto's, stalen, monsters, proeven enz. die door Vartago BVBA ter beschikking worden gesteld zijn en blijven eigendom van Vartago BVBA. Zij dienen
te worden terugbezorgd op eenvoudig en eerste verzoek.
Vartago BVBA behoudt zich tevens de volledige intellectuele eigendom van voormelde documenten voor, evenals van alle industriële eigendomsrechten, zakelijke rechten en navolgende rechten die eruit
zouden voortvloeien.


16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
Alle overeenkomsten met Vartago BVBA worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend het Vredegerecht van Zomergem en de rechtbanken en hoven van Gent bevoegd.